ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 21 143 198

บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จำกัด

บริษัทของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดพืชและสมุนไพร เพื่อดำเนินธุรกิจสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรไทย รวมถึงการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าจากพืชสมุนไพร

โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยระดับต้นๆ ของประเทศก่อสร้างโรงงาน และติดตั้งเครื่องสกัดเครื่องจักรเพื่อสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร ภายใต้ชื่อ บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด โดยนำสารสกัดที่ได้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกลุ่มสินค้าประเภทอาหาร อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และอื่นๆ ได้ทันที เพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจที่ครบวงจร

บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จำกัด
บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จำกัด

วิสัยทัศน์

"ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการสกัดพืชสมุนไพรไทยแบบครบวงจร  มีจุดเด่นในการนำเทคนิคการสกัดสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องจักรที่ทันสมัยมาสกัดสารสกัดที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของลูกค้า และตรงตามความต้องการของตลาด"
 

พันธกิจ

  • มุ่งเน้นให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คำนึงถึงความสะดวก และความปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกๆ คน
  • เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับการวิจัย เพื่อพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบสารสกัดแบรนด์ NATRAX  และผลิตภัณฑ์แบรนด์ NATRAX, GUNTHER, ALDAMEX เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก
  • รับปรึกษาครบวงจรในการผลิตและสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ (ผลิต-สกัด-จำหน่าย) มองหาโอกาส และช่องทางการตลาดให้กับผู้ที่สนใจ
  • สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จำกัด
บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จำกัด

 

 

กลยุทธ์

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และสามารถสร้างความโดดเด่นที่แตกต่างจากท้องตลาด และแบรนด์อื่น เพื่อตอบสนองได้ทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม